Українська (UA)

English (UK)

Русский (RU)

Home

Z_S_Karpenko Karpenko

КАРПЕНКО ЗІНОВІЯ СТЕПАНІВНА

– доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри, голова НМК МОН України з психології та практичної психології (2009-2013), голова спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія в ПрНУ ім.В.Стефаника (2005-2011), керівник Науково-дослідного Центру «Психологія розвитку особистості», головний редактор наукового журналу «Психологія особистості», член Правління Асоціації політичних психологів України; з позицій голістичного підходу обґрунтувала принцип інтегральної суб’єктності, що пояснює пріоритетність ціннісно-цільової детермінації персонального життя в єдності його дійсних і можливих онтологічних модусів.

На засадах принципу інтегральної суб’єктності розробила холістичну концепцію аксіологічної психології особистості, досліджує психологічні механізми розуміння і впливу в царині герменевтики психологічної практики, вивчає гендерні, етнокультурні та соціально-політичні аспекти психології розвитку. Основні напрямки наукової роботи: методологічні і теоретичні проблеми психології, аксіопсихологія, психологія особистості, психотерапія, психологія розвитку, соціальна і політична психологія, психологічна герменевтика. В руслі аксіопсихологічної школи проф. З.С. Карпенко та під її безпосереднім керівництвом захищено 15 кандидатських і 2 докторські дисертації. На часі – чергові захисти представників започаткованого нею наукового напряму.

З.С. Карпенко – авторка близько 200 наукових публікацій, серед них 8 монографій і 16 навчальних і методичних посібників. Основні праці: Психокорекція розвитку дитини: Монографія. – Івано-Франківськ, 1994; Аксіопсихологія особистості: Монографія. – К., 1998; Герменевтика психологічної практики: Монографія. – К., 2001; Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії. – К., 2006 (у співавторстві); Етнос. Соціум. Культура: регіональний аспект. – Київ – Івано-Франківськ, 2006 (у співавторстві); Експресивна психотехніка для дітей: Посібник. – К., 1997; Експериментальна психологія: Посібник. – Івано-Франківськ, 2000; Психотерапевтичний практикум. Випуск 1. Класичний психоаналіз: Посібник. – Івано-Франківськ, 2004; Психология индивидуальности: Новые модели и концепции / Под научной ред. Старовойтенко Е.Б., Шадрикова В.Д. – М., 2009 (у співавторстві); Аксіологічна психологія особистості. – Івано-Франківськ, 2009; Аксіопсихологічна культура особистості: узагальнення експериментальних артефактів / З.С. Карпенко // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток. [Текст] / Колектив авторів. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.72-86. Аксиопсихологическое пространство личности как субъекта культурно-исторического развития / З.С. Карпенко // Историческая психология: истоки и современное состояние: монография / [Балл Г.А., Васютинский В.А. и др.]: под ред. И.Н. Коваля, В.И. Подшивалкиной, О.В. Яремчук. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – C. 61-81. Герменевтика общения / З.С. Карпенко // Психология общения. Энциклопедический словарь ;/ Под общ. ред. А.А. Бодалева. 2-е узд., испр. и доп. – М. : Изд-во «Когито-Центр», 2015. – С. 34-35. Историческая психология: истоки и современное состояние: моногр.– Одесса: Одесский национальный университет, 2012. (у співавторстві); Прикладна конфліктологія: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2012. Під керівництвом Карпенко З.С. пройшли три всеукраїнські студентські олімпіади з психології (2004 – 2006 рр.), всеукраїнська студентська наукова конференція «Ціннісні виміри буття людини» (2002) та 5 всеукраїнських наукових семінарів «Методологічні проблеми психології особистості» (2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

Монографія проф.Карпенко З.С. "Аксіологічна психологія особистості"

Зв'язок з проф.Карпенко З.С.

Follow me on Academia.edu