Українська (UA)

English (UK)

Русский (RU)

Психологія особистості

Науково-дослідний центр "Психологія розвитку особистості"

кафедра педагогічної та вікової психології

ISSN 2309-785X

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал

Чекаємо на Ваші матеріали!!!

Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі «Психологія особистості»

Стаття повинна відповідати тематиці журналу. Мови – українська, англійська, російська. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректні посилання на джерела.

Обсяг статті – 10 - 14 сторінок, формат А-4, відстань між рядками - 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman;

поля: ліворуч, угорі, внизу - 2,5 см, праворуч - 1 см; абзац - п'ять знаків;

сторінки статті НЕ нумеровані; не використовувати переносів;

формули: розмір шрифту - 11, великий індекс - 8, маленький індекс - 5, великий символ - 14, маленький символ – 11пт;

українську анотацію подавати перед текстом статті, а російську і англійську – після;

поряд із англійською анотацією подати назву статті англійською мовою;

таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;

рисунки подавати лише чорно-білого забарвлення, в форматі .jpg;

ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом.

Окремим файлом необхідно додати відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові (трьома мовами); назва статті (трьома мовами); учене звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ) автора; адреса; електронна пошта; телефон, факс.

Структура статті: 1) ім’я та прізвище автора, рядком нижче установа, де працює автор, електронна адреса, наприклад: Ольга Петришин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,petrishinolga@ukr.net;

2) назва статті (великими літерами); 3) резюме українською, англійською та російською мовами (150-300 слів) (10 кегль, курсив);

NB! категорично заборонено подавати невідредагований варіант машинного перекладу;

4) ключові слова кожною з трьох мов (5-7 слів) (10 кегль, курсив).

ТЕКСТ включає такі необхідні елементи: вступ / постановка наукової проблеми та її значення; аналіз останніх досліджень із цієї проблеми; формулювання мети та завдань статті; методи та методики; виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження; висновки і перспективи подальших досліджень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ оформляти за нормами Американської психологічної асоціації (APA): (http://www.apastyle.org/) Якщо джерело опубліковано українською чи російською мовою (або іншими кириличними мовами), в списку літератури його необхідно подати лише латинськими літерами, наприклад: Shevelov, Yu. Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies] / Yurii Shevelov. – Kyiv : Tempora, 2012. – 664 p.; Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230; авторів виділяти жирним курсивом; посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому - авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання - джерело та дату використання; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; посилання робляться так: якщо мається на увазі джерело загалом [3], у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25].

Вартість публікації складає 25 грн. за сторінку.

Реквізити для оплати:

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника"

р/р 35226201004270 в ГУДКСУ, в Івано-Франківській області

МФО 836014

інд. под. № 021252609159

св. № 12884966

код ЄДРПОУ 02125266

(обов'язково вказати!): За публікацію в журналі "Психологія особистості"

Від оплати звільняються працівники ПНУ ім. В.Стефаника, а також доктори наук!


 

Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал

 

""

 
Видається з 2010 року

 
Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 16532 – 5004 Р, видане 24 березня 2010 року Міністерством юстиції України

Науковий журнал "Психологія особистості" включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.)

Передплатний індекс: 86123

* * *

Журнал індексується в наступних науковометричних системах:

Google Академія - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 

CiteFactor - Academic scientific journals indexing

 

 

Адреса редакції:

76025, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57, к. 518,

телефони:    + 38-0342-59-61-36

+ 38-067-49-51-322

e-mail: karpenkozs@ukr.net

 

Редакційна колегія:

З.С. Карпенко (гол. ред., Івано-Франківськ),

О. Богдашина (Лідс, Великобританія), І.С. Булах (Київ),

В.О. Васютинський (Київ), Ж.П. Вірна (Луцьк), Т.В. Говорун (Київ),

П.П. Горностай (Київ), Я.О. Гошовський (Луцьк), Г.С. Грибенюк (Черкаси),

М.С. Гусельцева (Москва, Росія) І.В. Данилюк (Київ), Л.П. Заграй (Івано-Франківськ),

Л.В. Засєкіна (Луцьк), О.Г. Злобіна (Київ), Н.Ф. Каліна (Сімферополь), О.А. Ліщинська (Київ),

Л.А. Мойсеєнко (Івано-Франківськ), В.П. Москалець (Івано-Франківськ),

Г.К. Радчук (Тернопіль), В.В. Рибалка (Київ), М.В. Савчин (Дрогобич), А.В. Фурман (Тернопіль),

Н.В. Хазратова (Київ), Ю.М. Швалб (Київ), Н.Ф. Шевченко (Запоріжжя),

Ю.Р. Сидорик (відп. секретар, Івано-Франківськ),

* * *

Редакційна рада:

І.Є. Цепенда (Івано-Франківськ), Г.О. Балл (Київ), І.Д. Бех (Київ), І.М. Гоян (Івано-Франківськ), С.Д. Максименко (Київ), І.Д. Пасічник (Острог),

Е.Л. Носенко (Дніпропетровськ), М.М. Слюсаревський (Київ),

В.О. Татенко (Київ), Т.М. Титаренко (Київ), Н.В. Чепелєва (Київ), Т.С. Яценко (Ялта).

* * *

* * *

Усі друковані статті пройшли процедури рецензування,

експертного і конкурсного відбору

 

 

зв'язок з редколегією

початок

Ліцензія Creative Commons
Твір "Психологія особистості (журнал)", створений Карпенко З.С. (головний редактор) ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна - Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.
Засновано на творі з http://ps.pu.if.ua/.
Права, що виходять за рамки цієї ліцензії доступні за адресою karpenkozs@ukr.net.