ЗМІСТ

НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

 

 

Філософсько-психологічні моделі дослідження ціннісних засад буття людини

 

Василь Кремень, Василь Ткаченко

Ціннісні орієнтири мережевого суспільства

 

7

 

Марина Гусельцева

Культурно-аналитический подход к социализации личности в транзитивном обществе

 

20

 

Мирослав Боришевський

Концептуальні засади проблеми самотворення особистості

 

39

 

Олена Донченко

Типи інтерсуб'єктивності (несвідоме в інтерперсональному просторі України)

 

47

 

Мирослав Савчин

Онтологія та феноменологія духовної сфери особистості

 

57

 

Зіновія Карпенко

Медіаторно-евристичний потенціал аксіопсихології особистості в сучасному методологічному дискурсі

 

68

 

Світлана Кузікова

Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід

 

77

 

Віталій Климчук

Ціннісні орієнтири процесів трансформації мотиваційного дискурсу особистості

 

87

 

Марина Дворник

Змішана методологія досліджень соціально-психологічних практик

 

95

 

Жанна Вірна

Аксіологія якості життя особистості

 

104

Аксіологічна психопеда-гогіка: проблеми, здобутки, перспективи

 

Валентина Волошина

Особливості об'єктивації особистісних цінностей майбутніми психологами у процесі професійної підготовки

 

113

 

Оксана Кормило

Вивчення ціннісної сфери молодшого школяра як суб'єкта учбової діяльності в умовах сучасної початкової освіти

 

121

 

Дар'я Черенщикова

Актуальні здібності у педагогічному спілкуванні викладача ВНЗ: порівняльний аналіз за статево-рольовою ознакою

 

129

 

Людмила Романюк

Становлення цінностей особистості: концептуальна модель та її методологічний потенціал

 

138

 

Людмила Прокопів

Комплексний підхід у вихованні і навчанні гіперактивних дошкільників

 

149

 

Ольга Милюзина

Аксіологічні аспекти психокорекції особистісного розвитку підлітка засобами народного мистецтва

 

156

 

Марина Сітцева

Сутність та структура мультиплікаційного образу

 

165

 

Оксана Гринів

Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості

 

173

 

Оксана Турчин

Експресивна психотехніка як засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови

 

180

 

Наталя Божок

Психологічні особливості юнацького віку та їх вплив на формування фрустраційної толерантності майбутнього фахівця

 

187

 

Оксана Юрчик

Гуманістичні засади психопрофілактики шкільного насильства

 

194

Аксіологічні

аспекти

соціально-

психологічної

практики

 

Василь Осьодло

Суб'єктний підхід у психологічному супроводі професійного становлення офіцера

 

204

 

Ірина Жадан

Цінності в структурі політичної картини світу молоді: концептуальні засади дослідження

 

213

 

Вікторія Горбунова

Психодіагностика цінностей у практиці командотворення

 

222

 

Тетяна Тригуб

Особливості медіауподобань лідерів та аутсайдерів

 

230

 

Ярослава Гавриленко

Перспективи якісного дослідження міжособистісної залежності у близьких взаєминах

 

238

 

Інна Власенко

Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя

 

245

 

Костянтин Савченко

Взаємозв'язок показника мотивації успіху та рівня актуалізації особистісних мотивів у студентів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту

 

255

 

Тетяна Сватенкова

Екзистенційні переживання у юнацькому вівці як чинник побудови ціннісно-орієнтаційного продукту

 

262

 

Анастасія Склярук

Сучасний стан наукової концептуалізації категорії "проблемна сім'я"

 

270

 

Оксана Сенчук 

Розвиток особистості та її життєстійкість у контексті подружніх стосунків

 

280

 

Юлія Чаусова

Особливості сімейного життєконструювання в цивільних взаєминах та офіційному шлюбі

 

289

 

Вікторія Вінтоняк

Методичні аспекти дослідження кар'єрних стратегій офіцерів

 

298

 

Олена Ревякіна

Основні теоретико- методологічні підходи до проблеми особистісного здоров’я у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці

 

308

 

 

 

 

 

Наші автори

 

 

Титульна сторінка                                   Вимоги до оформлення статей

 

 

Contents                                                            На головну сторінку