ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

 

Науковий журнал

 

 

 

Тематичний випуск

 

Аксіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі

 

 

2012. № 1 (3).

 

 

 

Науковий

теоретико-методологічний і прикладний

психологічний журнал

 

"Психологія особистості"

 

Видається з 2010 року

 

Засновник: Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 16532 – 5004 Р, видане 24 березня 2010 року Міністерством юстиції України

 

Редакційна колегія:

З.С. Карпенко (гол. ред., Івано-Франківськ),

О. Богдашина (Лідс, Великобританія), І.С. Булах (Київ),

В.О. Васютинський (Київ), Ж.П. Вірна (Луцьк), Т.В. Говорун (Київ), 

П.П. Горностай (Київ), Я.О. Гошовський (Луцьк), Г.С. Грибенюк (Черкаси),

М.С. Гусельцева (Москва, Російська Федерація), І.В. Данилюк (Київ), Л.В. Засєкіна (Луцьк), 

О.Г. Злобіна (Київ), Н.Ф. Каліна (Сімферополь), О.А. Ліщинська (Івано-Франківськ), 

Л.А. Мойсеєнко (Івано-Франківськ), В.П. Москалець (Івано-Франківськ), 

Г.К. Радчук (Тернопіль), В.В. Рибалка (Київ), М.В. Савчин (Дрогобич), А.В. Фурман (Тернопіль),

Н.В. Хазратова (заст. гол. ред., Київ), Ю.М. Швалб (Київ),

Н.Ф. Шевченко (Запоріжжя), Ю.Р. Сидорик (відп. секретар, Івано-Франківськ)

 

Редакційна рада:

І.Є. Цепенда (Івано-Франківськ), Г.О. Балл (Київ),

І.Д. Бех (Київ), М.Й. Боришевський (Київ), 

І.М. Гоян (Івано-Франківськ), С.Д. Максименко (Київ),

І.Д. Пасічник (Острог), М.М. Слюсаревський (Київ), 

В.О. Татенко (Київ), Т.М. Титаренко (Київ), 

Н.В. Чепелєва (Київ), Т.С. Яценко (Ялта).

 

Адреса редакції:

76025, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57, к. 518,

телефони: + 38-0342-59-61-36

+ 38-067-49-51-322

e-mail: karpenkozs@ukr.net; pvpkaf@ukr.net

 

Усі друковані статті пройшли процедури рецензування,

експертного і конкурсного відбору

 

© "Психологія особистості", 2012.

                                                               © Видавництво Прикарпатського національного

                                                                 університету імені Василя Стефаника, 2012

 

 

 

Психологія особистості

2012. № 1 (3).

 

Головний редактор видавництва

Василь Головчак

Головний редактор журналу, відповідальна за випуск

Зіновія Карпенко

Літературна редакція

Зіновія Карпенко

Набір та макетування

Юрій Сидорик

Комп'ютерна правка

Оксана Паркулаб

Коректура

Юрій Сидорик

 

Підп. до друку  28.12.2012.

Формат 60x84/8. Папір офсет. Гарнітура “Times New Roman”.

Друк на ризографі. Ум. друк. арк. .

Наклад 300 пр. зам. № .

 

Видавець і виготовлювач

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. С.Бандери, 1, тел.: 71-56-22.

E-mail: vdvcit@pu.if.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2718 від 12.12.2006

 

 

Наші автори

Зміст

Contents

Головна сторінка (HOME)