ЗМІСТ

 НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

 

Методологічна потуга класичної психології та

сучасна

експериментальна

психологія

особистості

 

Василь Ткаченко

Мультикультуралізм, національна ідентичність і проблеми єдиного освітнього поля

 

 

6

 

Нігора Хазратова, Марина Луценко

Потреба у власності як соціально-психологіч-ний феномен

 

 

17

 

Анатолій Массанов

Несприятливі емоційні стани та їх подолання в діяльності особистості

 

 

24

 

Галина Радчук

Суб'єктна позиція студента у середовищі вищого навчального закладу

 

 

31

 

Анатолій Палій

Когнітивно-стильові детермінанти в структурі інтегральної індивідуальності

 

 

40

 

Зоряна Адамська

Суб'єктність у системі професійно значущих якостей особистості майбутніх психологів

 

 

51

 

Лада Яковицька

Особливості розвитку ціннісної сфери особи, зайнятої науково-технічною діяльністю

 

 

59

 

Оксана Кормило

Особливості розвитку емпатійності у студентів різного фахового спрямування

 

 

64

 

Дар'я Черенщикова

Суб'єктно-ціннісні особливості педагогічного спілкування у сучасному ВНЗ

 

 

71

Некласичні

персонологічні студії в розбудові гуманітарної

парадигми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамара Яценко

Особливості внутрішньої динаміки психіки та її врахування у діагностико-корекційному процесі

 

 

78

 

Віктор Москалець

Смисл життя, свобода та відповідальність особистості у вченні Віктора Еміля Франкла

 

 

86

 

Олена Ліщинська

Суб'єктивна інтерпретація фактів у процесі соціального пізнання як ресурс експлуатації в деструктивному культі

 

 

99

 

Володимир Хомик

Фактор межі в розвитку ідентичності юнаків у ситуаціях, що провокують на агресію

 

 

107

 

Олена Данілова

Аналіз соціальної перцепції православної ікони методом історичної реконструкції

 

 

125

 

Лідія Глоба

Психолінгвістичні аспекти сприйняття ірозуміння художнього тексту

 

 

132

 

Оксана Керечан

Гештальттерапія нарцисичних розладів особистості

 

 

138

 

Тетяна Сватенкова

Екзистенційні переживання у контексті розгортання життєвого шляху особистості в період юності

 

 

145

Постнекласичні ракурси

персонологічного методологування у психології

 

Тетяна Титаренко

Його величність Випадок: несподівані конфігурації людського життя

 

 

152

 

Олена Злобіна

Практики життєконструювання: до питання про проблемні ситуації в методології конструювання реальностей

 

 

159

 

Віталій Татенко

До питання про структуру і типологію інтимного життя

 

 

164

 

Олена Донченко

Архетипи – спільне в нашому житті (розпізнавання архетипів як шлях до унікальності)

 

 

170

 

Зіновія Карпенко

Онтологічне обґрунтування аксіологічної персонології

 

 

182

 

Мирослав Савчин

Дослідження особистості в контексті духовної парадигми психології

 

 

191

 

Оксана Яремчук

Карнавальність як принцип актуалізації етнокультурного міфотворчого потенціалу особистості

 

 

200

 

Лариса Тодорів

Молодіжна субкультура як дискурсивний простір конструювання інтерпретативних схем особистості

 

 

211

 

Алла Сімак

Синергетична модель аксіопсихологічної детермінації копінг-поведінки особистості

 

 

219

 

Ольга Милюзина

Відображення наративної суб'єктності підлітка засобами народного мистецтва

 

 

229

Актуальні проблеми

психології

розвитку

особистості

 

 

Марія Бабич

Відповідальність у структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста

 

 

237

 

Світлана Заболоцька

Умови становлення моральних форм поведінки на етапі дошкільного дитинства

 

 

245

 

Марія Заміщак

Молодший шкільний вік як важливий етап становлення моральної самооцінки

 

 

254

 

Андрій Зимянський

Психолого-педагогічні засоби розвитку моральної самосвідомості підлітків

 

 

261

 

Оксана Турчин

Експресивно-мовленнєва специфіка комунікативної активності в етнопсихологічному вимірі

 

 

268

 

Олена Шишко

Депривація як чинник формування віктимності у дітей-сиріт

 

 

275

 

Марія Шпак

Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень

 

 

282

 

Руслана Чіп

Психологічні особливості переживання життєвої кризи особистості в ранньому юнацькому віці

 

 

289

 

 

 

 

Наші автори

 

 

Титульна сторінка

 

 

Contents                                                            На головну сторінку