ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

 

 

Науковий журнал

 

 

Методологічна потуга класичної психології та сучасна експериментальна психологія особистості

 

Некласичні персонологічні студії в розбудові гуманітарної парадигми

 

Постнекласичні ракурси персонологічного методологування у психології

 

Актуальні проблеми психології розвитку особистості

 

 

 

 

2011.  № 1 (2).

 

 

 

 

Науковий

теоретико-методологічний і прикладний

психологічний журнал

 

"Психологія особистості"

 

Видається з 2010 року

 

Засновник і видавець: Прикарпатський національний університет

      імені Василя Стефаника

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 16532 – 5004 Р, видане 24 березня 2010 року Міністерством юстиції України

 

 

Редакційна колегія:

З.С. Карпенко (гол. ред., Івано-Франківськ), М.Й. Варій (Львів),

В.О. Васютинський (Київ), Ж.П. Вірна (Луцьк),  Т.В. Говорун (Київ), 

П.П. Горностай (Київ), Я.О. Гошовський (Луцьк), Г.С. Грибенюк (Черкаси),  Л.В. Засєкіна (заст. гол. ред., Луцьк),

О.Г. Злобіна (Київ), Н.Ф. Каліна (Сімферополь), 

О.А. Ліщинська (Івано-Франківськ), Л.А. Мойсеєнко (Івано-Франківськ), 

В.П. Москалець (Івано-Франківськ), В.В. Рибалка (Київ),  М.В. Савчин (Дрогобич), А.В. Фурман (Тернопіль),

Н.В. Хазратова (заст. гол. ред., Київ), Ю.М. Швалб (Київ),

Н.Ф. Шевченко (Запоріжжя), Ю.Р. Сидорик (відп. секретар, Івано-Франківськ)

 

Редакційна рада:

Б.К. Остафійчук (Івано-Франківськ), Г.О. Балл (Київ),

М.Й. Боришевський (Київ), С.Д. Максименко (Київ),

М.М. Слюсаревський (Київ), І.Д. Пасічник (Острог), 

О.В. Киричук (Київ), І.Д. Бех (Київ), В.О. Татенко (Київ), 

Т.М. Титаренко (Київ), Н.В. Чепелєва (Київ), Т.С. Яценко (Ялта).

 

Адреса редакції:

76025, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57, к. 518,

телефони:    + 38-0342-59-61-36

+ 38-067-49-51-322

e-mail: karpenkozs@ukr.net

 

Усі друковані статті пройшли процедури рецензування,

експертного і конкурсного відбору

 

© "Психологія особистості", 2011

© Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологія особистості

 

2011. № 1 (2).

 

 

 

Головний редактор

Василь Головчак

Відповідальна за випуск

Зіновія Карпенко

Літературна редакція

Зіновія Карпенко

Набір та макетування

Юрій Сидорик

Комп'ютерна правка

Оксана Паркулаб

Коректура

Юрій Сидорик,

Олеся Коропецька

 

 

 

 

 

Підп. до друку 24.02.2012 р.

Формат 60х84/8. Папір офсет. Гарнітура “Times New Roman”.

Друк на ризографі. Ум.-друк. арк. 35,3.

Наклад 100 пр. Зам. 18.

 

 

Видавець і виготовлювач

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. С.Бандери, 1; тел. 71-56-22

Е-mail: vdvcit@pu.if.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2718 від 12.12.2006

 

 

 

 

 

Наші автори

Зміст

Contents

Головна сторінка (HOME)