ЗМІСТ

 

Головна сторінка

 

Об'єкт і предмет психології особистості у міждисциплінарному дискурсі

 

Сергій Максименко

Персоногенез як онтопсихологічна трансформація нужди

 

 

6

 

Тетяна Титаренко

Життєвий шлях особистості  в постмодерністському дискурсі

 

 

11

 

Лариса Засєкіна

Нейропсихолінгвістика vs патопсихолінгвістика у дослідженні особистості (на прикладі вивчення і реабілітації пацієнтів після інсульту)

 

19

 

Олексій Колісник

Психологічна практика духовного саморозвитку особистості

 

 

27

 

Світлана Литвин-Кіндратюк

Методологічні аспекти дослідження історіогенезу саморегуляції особистості

 

 

35

Каузальний і телеологічний підходи до психологічного пізнання особистості

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирослав Савчин

Онтологія та феноменологія духовної рефлексії

 

 

44

 

Лариса Тодорів

Гендерні особливості конструювання інтерпретативних схем суб'єктивного досвіду у підлітків

 

 

51

 

Надія Когутяк

Каузометрія як метод геронтопсихології особистості

 

 

61

 

Оксана Яремчук

Суб'єктивний образ світу та етнокультурна міфотворчість особистості в її саморозвитку

 

 

69

 

Наталія Пеньковська

Духовні вектори сучасної психотерапії (теоретичний аналіз)

 

 

78

Топос і хронос психології особистості

 

Олена Злобіна

Час очікувань у просторі самопозиціонування особистості

 

 

84

 

Зоя Юрченко

Соціально-психологічні детермінанти насилля щодо особистості у сім'ї

 

 

94

 

Ольга Милюзина

Психологічні особливості естетичного сприймання підлітками народного мистецтва в контексті рецептивної естетики

 

 

102

 

Юлія Паненкова

Самооцінка у структурі адаптації обдарованих дітей: спроба теоретичного моделювання

 

 

109

 

Олеся Коропецька

Психологічні детермінанти самореалізації особистості

 

 

115

Технологія психологічного впливу на особистість

 

 

Нігора Хазратова

Почуття власності і проблема порушень приватності у повсякденному житті

 

 

124

 

Марія Боднар

Символічні формули етносу як детермінанти особистісного зростання студентської молоді

 

 

132

 

Наталія Савелюк

Територіальна прив'язаність як складова громадянської ідентичності особистості: феноменологічний аналіз

 

 

138

 

Оксана Кормило

Теоретико-методичні засади оптимізації мотивації учіння молодших школярів

 

 

145

 

Зоряна Адамська

Розвиток суб'єктності майбутніх психологів

 

 

153

 

Уляна Винницька

Імпровізація як засіб розвитку творчої особистості

 

 

160

 

Вікторія Фокіна

Феноменологія музичних архетипів у просторі особистісного само здійснення

 

 

170

Аксіологічний

поворот у психологічній персонології

 

 

Зіновія Карпенко

Аксіопсихологічний поворот у психології особистості: досвід методологічної реконструкції

 

 

180

 

Валентин Рибалка

Честь і гідність особистості як предмет теоретичної та практичної психології

 

 

186

 

Уляна Андрушко

Криза середини життя як умова розгортання духовних інтенцій особистості

 

 

195

 

Наталія Мацевко

Феномен самоставлення у психології

 

 

202

 

Олена Шишко

Прийомна сім'я як спосіб вирішення проблеми соціального сирітства

 

 

210

 

 

 

 

 

 

Наші автори

 

 

 

Титульна сторінка

 

 

 

Contents                                                       Головна сторінка